Disclaimer

Bijgewerkt op : 27-01-2020


Disclaimer

De inhoud van www.kinderkampdedeur.nl is met de grootste zorg samengesteld. Hoewel kinderkamp de Deur tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt kinderkamp de Deur expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor jouw eigen rekening en risico.

Kinderkamp de Deur garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer kinderkamp de Deur hyperlinks naar andere internetsites (van derden) aanbiedt, Betekent dit niet dat kinderkamp de Deur de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt of in staat voor de informatie. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Kinderkamp de Deur aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites, is door kinderkamp de Deur niet geverifieerd.

Contactgegevens uit Dashboard

Contactgegevens komen van uit uw dashboard. Gegevensbeheerders zijn zelf verantwoordelijk voor het registreren van juiste en actuele informatie. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie is door kinderkamp de Deur niet geverifieerd. kinderkamp de Deur verstrekt deze gegevens in geen geval aan derden. De afspraken voor het gebruik van gegevens binnen het kamp staat beschreven in het Privacy statement

Persoonlijke data

Voor het inloggen op de website www.kinderkampdedeur.nl wordt gebruik gemaakt van door de bezoeker opgegeven inloggegevens, geregistreerd in kinderkamp de Deur . Deze gegevens worden alleen gebruikt om via de login toegang te verschaffen tot de inschrijf pagina’s en de betaal omgeving van kinderkamp de Deur .

Daar waar een bezoeker gebruik maakt van de mogelijkheden om informatie te verkrijgen of bestellingen te plaatsen, worden de daarbij verzamelde gegevens slechts gebruikt om de bezoeker te voorzien van de gevraagde producten of informatie. Noodzakelijk verzamelde gegevens worden voor zolang als nodig is opgeslagen in een beveiligde omgeving met zeer beperkte toegang.

Links

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van kinderkamp de Deur is het niet toegestaan links naar sites van kinderkamp de Deur aan te bieden met uitzondering van erkende organisatieonderdelen die een eigen site onderhouden.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

kinderkamp de Deur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade, ongeacht of kinderkamp de Deur op de mogelijkheid van deze schade gewezen is, die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot (i) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite, (ii) de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden, (iii) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan kinderkamp de Deur of aan u wordt gezonden, (iv) de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite, (v) misbruik van deze internetsite, (vi) verlies van gegevens, (vii) het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld of (viii) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite.

De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en (vrijwillige) medewerkers van kinderkamp de Deur.

Toepasselijk recht

Op deze internetsite en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

Wijzigingen

Kinderkamp de Deur behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Merkgebruik

Het gebruik van kinderkamp de Deur merken in woord of beeld is uitgesloten voor derden.

Documenten, illustraties (Foto)materiaal en content

Alle content, documenten, beschikbaar gestelde illustraties, logo’s, fotomateriaal en overige inhoud van deze website zijn © kinderkamp de Deur en diverse illustratoren, fotografen of partners. Wilt u iets van dit (foto)materiaal, illustraties, logo’s of teksten, downloads en overige media gebruiken, neem dan contact op met de webredactie